امروز جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

Sanaye Sarooyeh, Manufacturer of Carbon Dioxide Units and Steam Generators


 
پلنت توليد كننده گاز دي اكسيد كربن(گازكربنيك)	پلنت توليد كننده گاز دي اكسيد كربن(گازكربنيك)	پلنت توليد كننده گاز دي اكسيد كربن(گازكربنيك)


شرح فرآيند دي اكسيد كربن(co2 ) امروزه به صورت گاز، مايع و جامد (يخ خشك) در صنايع ريخته‌گري و ذوب فلزات، صنايع غذايي (نوشابه سازي)، حمل و نقل و پزشكي كاربرد فراواني يافته است به گونه‌اي كه در برخي از اين صنايع واحد مستقلي جهت تامينco2 مورد نياز نصب مي‌گردد. منابع متعددي جهت توليد گاز دي اكسيد كربن وجود دارد . از جمله: 1- واحدهاي توليد آمونياك 2- تجزيه كربنات پتاسيم 3- احتراق مستقيم سوختهاي كربني 4- واحدهاي توليد الكل بر حسب قابليت دسترسي و قيمت مواد اوليه، شرايط و ميزان مصرف، يكي از منابع فوق جهت توليد دي اكسيدكربن مورداستفاده قرار مي‌گيرد. توليد دي‌اكسيدكربن به روش جذبي به دليل ارزاني مواد اوليه و ويژگيهاي منحصر به فرد آن در كشور ما بسيار مورد توجه مي باشد. از اينرو واحدهايي كه اين شركت اقدام به نصب و راه اندازي آن مي‌نمايد نيز به روش جذبي كار مي‌كنند. اين روش براساس جذب و دفع co2 توسط محلول 18 درصد وزني مونواتانول آمين درآب، عمل مي‌كند. روش جذبي در اين روش دي اكسيد كربن موجود در گازهاي حاصل از احتراق سوختهاي كربني، توسط يك جاذب ارگانيك مانند مونواتانول آمين، دي اتانول آمين يا تري اتانول آمين جدا مي‌شود. مونو اتانول آمين به دليل ارزاني و قابليت واكنش بهتر نسبت به ساير جاذبهاي ارگانيك ترجيح داده مي‌شود. مونواتانول آمين يك قليايي ارگانيك با فرمول شيميايي NH2CH2CH2OH مي باشد كه محلول آبي 18% وزني آن به عنوان محلول جاذب در دماي حدود 40 درجه سانتيگراد co2 را جذب و در دماي 120-110 درجه سانتي‌گراد آنرا دفع مي‌كند. احتراق سوخت سوخت (گاز طبيعي يا گازوييل يا مازوت) در بويلر با هواي اضافي سوزانده مي‌شود. شستشو محصولات احتراق توسط يك فن به داخل برج شوينده مكيده مي‌شوند. اين برج از نوع آكنده (packed ) با آكنه‌هاي پال مي‌باشد. آب از بالاي برج بر روي آكنه‌ها پاشيده مي‌شود.گازهاي احتراق ضمن تماس با آب علاوه بر سرد شدن، اكسيدهاي گوگردخود را نيز از دست مي‌دهند. آب خروجي با PH حدود 6 ا ز انتهاي برج شوينده دور ريز مي‌گردد. گازهاي خروجي پس از عبور از برج شوينده به دماي حدود 37 درجه سانتيگراد مي‌رسند. جذب گازهاي خروجي ازبرج شوينده شامل دي‌اكسيدكربن، نيتروژن، مونوكسيدكربن و اكسيژن، از پايين توسط فن به درون برج جذب دميده مي‌شوند. برج جذب يك برج آكنده ( packed ) با آكنه‌هاي پال مي‌باشد. محلول جاذب از بالاي برج بر روي آكنه‌ها پاشيده مي‌شود. در اينجا دي‌اكسيدكربن موجود در فاز گاز در دماي حدود40 درجه سانتي‌گراد، توسط محلول جاذب، جذب مي‌گردد. بقيه گازها شامل نيتروژن، اكسيژن، مونوكسيدكربن و بخار آب از طريق اگزوز برج جذب وارد هواي آزاد مي‌شوند. دفع محلول جاذب غني از گاز دي‌اكسيدكربن، از طريق پمپ، پس از عبور از مبدل شماره 1 و تبادل حرارت با محلول جاذب خروجي از بويلر، وارد برج دفع مي‌شود. برج دفع يك برج آكنده (packed) با آكنه‌هاي پال مي‌باشد. كه محلول جاذب غني از بالاي آن بر روي آكنه‌ها پاشيده مي‌شود. در نتيجة افزايش دما در بويلر و برج دفع واكنش بين محلول جاذب و دي‌اكسيدكربن به سمت آزاد كردن دي‌اكسيدكربن پيشرفت مي‌كند. محلول جاذب ضعيف خروجي از بويلر پس از عبور از مبدلهاي شماره 1 و2 و تبادل حرارت با محلول جاذب غني و آب، تا حدود40درجه سانتي‌گراد سرد شده و مجدداً وارد برج جذب مي‌شود. تا چرخه جذب و دفع تكميل گردد. خالص سازي گازهاي خروجي از برج دفع شامل دي اكسيدكربن و بخار آب و مونو اتانول آمين، پس از عبور از يك كندانسور وارد جدا ساز مي‌شوند تا محلول جاذب از گاز دي اكسيدكربن جدا شود. در صورتي كه مازوت به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گيرد، و داراي درصد گوگرد بالايي نيز باشد، اكسيدهاي گوگرد موجود در گازهاي احتراق نيز نسبت به سوخت گاز طبيعي و گازوئيل بيشتر بوده و ممكن است تمام اكسيدهاي مذكور در برج شوينده دفع نگردند. از اينرو گازهاي خروجي از كندانسور از دو برج يكي حاوي پرمنگنات پتاسيم و ديگري محلول سود عبور داده مي شوند تا اكسيدهاي مذكور و قطرات مايع از فاز گاز حذف شوند. درمرحله پاياني گاز دي‌اكسيدكربن حاصله توسط كمپرسور در يك تانك ذخيره مي‌شود. حسب درخواست خريدار، دي‌اكسيدكربن توليدي قابل تبديل به مايع يا جامد مي‌باشد. جهت مصرف در واحدهاي ريخته‌گري دي‌اكسيدكربن توليدي در دماي حدود 30 درجه سانتي‌گراد توسط خطوط لوله به محل مصرف منتقل مي‌شود.