امروز جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

Sanaye Sarooyeh, Manufacturer of Carbon Dioxide Units and Steam Generators

فرآيند توليد دي اكسيد كربن به روش جذبي

فرآيند توليد دي اكسيد كربن به روش جذبي شركت تأسيسات صنايع سارويه دي اكسيد كربن( ) امروزه به صورت گاز، مايع و جامد ( يخ خشك ) در صنايع ريخته گري و ذوب فلزات و صنايع غذايي ( نوشابه سازي ) كاربرد فراواني يافته است به گونه اي كه در برخي از اين صنايع واحد مستقلي جهت تامين مورد نياز نصب مي گردد. روشهاي مختلفي جهت توليد گاز دي اكسيد كربن وجود دارد . از جمله : 1- به عنوان محصول جانبي واحد توليد آمونياك 2- تجزيه كربنات پتاسيم 3- احتراق مستقيم سوختهاي كربني ( روش جذبي) 4- به عنوان محصول جانبي واحدهاي توليد الكل بر حسب قابليت دسترسي به مواد اوليه، شرايط و ميزان مصرف و قيمت مواد اوليه، يكي از روشهاي فوق جهت توليد دي اكسيد كربن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به دليل ارزاني مواد اوليه، اپراتوري ساده و قيمت پايين، توليد دي‌اكسيدكربن به روش جذبي در كشور ما بسيار مقرون به صرفه مي‌باشد. از اينرو واحدهايي كه اين شركت اقدام به نصب و راه اندازي آن مي‌نمايد بر اساس روش جذبي كار مي‌كنند. اين روش براساس جذب و دفع توسط محلول مونو اتانول آمين ( MEA ) 18% عمل مي‌كند. روش جذبي در اين روش دي‌اكسيدكربن موجود در گازهاي حاصل از احتراق سوختهاي كربني، توسط يك جاذب ارگانيك مانندمونواتانول آمين،دي اتانول‌آمين يا تري اتانول‌آمين جدا مي‌شود. مونو‌اتانول‌آمين به دليل ارزاني و قابليت واكنش سريعتر نسبت به ساير جاذبهاي ارگانيك ترجيح داده مي‌شود. مونواتانول‌آمين يك قليايي ارگانيك با فرمول شيميايي مي‌باشد كه محلول 18% آن در دماي 40 درجه سانتي گراد را جذب و در دماي 120 درجه سانتي گراد آنرا دفع مي‌كند. احتراق سوخت سوخت ( گاز طبيعي يا گازوييل يا مازوت ) در بويلر با هواي اضافي سوزانده مي‌شود. شستشو محصولات احتراق توسط يك فن به داخل برج شوينده مكيده مي‌شود. اين برج از نوع آكنده ( packed ) با آكنه هاي پال مي‌باشد.گازهاي احتراق ضمن تماس با آب در برج شوينده علاوه بر سرد شدن، اكسيدهاي گوگرد خود را نيز از دست مي دهند. آب خروجي با PH حدود 6 از انتهاي برج شوينده دور ريز مي گردد. گازهاي خروجي پس از عبور از برج شوينده به دماي حدود 37 درجه سانتيگراد مي‌رسند. جذب گازهاي خروجي از برج شوينده شامل دي‌اكسيدكربن، نيتروژن، مونوكسيدكربن و اكسيژن، از پايين توسط يك فن به درون برج جذب دميده مي‌شوند. برج جذب يك برج آكنده ( packed ) با آكنه هاي پال مي‌باشد. محلول مونو اتانول آمين 18 % از بالا به درون برج پاشيده مي شود. در برج جذب مونو اتانول آمين در دماي 40 درجه سانتي گراد، دي اكسيدكربن موجود در فاز گاز را جذب مي‌كند. بقيه گازها شامل نيتروژن، اكسيژن و مونوكسيد كربن از بالاي برج وارد هواي آزاد مي‌شوند. دفع محلول مونو اتانول آمين غني از گاز دي اكسيد كربن توسط پمپ پس از عبور از مبدل شماره 1 و تبادل حرارتي با محلول جاذب خروجي از بويلر و سپس عبور از پيش گرم كن درون بويلر تا دماي 90 درجه سانتي گراد گرم شده و به درون برج دفع پاشيده مي شود. در برج دفع واكنش به سمت توليد co2 انجام مي شود كه منجر به آزاد شدن دي اكسيد كربن در فاز گاز مي‌گردد. محلول مونو اتانول آمين خروجي از برج دفع پس از عبور از مبدلهاي شماره 1 و 2 و تبادل حرارتي با محلول مونو اتانول آمين غني و آب، تا 40 درجه سانتي گراد سرد شده و مجدداً وارد برج جذب مي‌شود. خالص سازي گازهاي خروجي از برج دفع شامل دي اكسيدكربن و بخار آب و مونو اتانول آمين، پس از خروج از برج دفع و عبور از يك كندانسور وارد جدا ساز مي شود تا محلول جاذب از گاز دي اكسيد‌كربن جدا شود. در صورتي كه گازوييل يا مازوتي كه به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد داراي درصد گوگرد بالايي باشد، اكسيدهاي گوگرد موجود در گازهاي احتراق نيز نسبت به سوخت گاز طبيعي بيشتر بوده و ممكن است تمام اكسيدهاي مذكور در برج شوينده دفع نگردند. از اينرو گازهاي خروجي از كندانسور از يك برج حاوي پرمنگنات پتاسيم عبور داده مي‌شوند تا اكسيدهاي مذكور از فاز گاز حذف شوند. در مرحله پاياني گاز دي اكسيد كربن حاصله توسط كمپرسور در يك تانك ذخيره مي‌شود. حسب درخواست خريدار، دي اكسيدكربن توليدي قابل تبديل به مايع يا جامد مي‌باشد. جهت مصرف در واحدهاي ريخته‌گري دي اكسيدكربن توليدي در دماي بين 20 تا 30 درجه سانتي‌گراد به صورت گاز توسط خطوط لوله به محل مصرف منتقل مي‌شود.


شنبه 10 تیر 1391